top of page

בחרו בקורס הנדרש ושריינו לכם פגישה עוד היום!

תכני הדרכה ומבחנים מעשיים המאושרים במדמה ע"פ רת"א 

 

- הדרכה - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. הדרכה לקבלת הגדר מכשירים:             20 שעות לפי תקנה 188(2), מתוך 40ש'.  

                                                              10 שעות לפי תקנה 188(3), מתוך 20ש'. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. הדרכה הגדר אווירון קבוצה ב':              עד 50% מזמן הנועד לביצוע תרגילי                                                                            מכשירים לפי תקנה 172(3) יד, טו, יט.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. אימונים לקבלת הגדר הדרכת                עד 50% מזמן מכשירים במסגרת

    מכשירים:                                            תוכנת ההדרכה.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- מבחנים - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. מבחן לקבלת הגדר מכשירים               מבחן מלא למעט תרגילי חובה שיש לבצע  

    לפי תקנה 189:                                   באוויר (הקטנת מהירות, הזדקרויות,                                                                            מצבים מוזרים - ברב מנועי כשאחד                                                                            ממנועיו אינו פועל). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. מבחן תקופתי לחידוש הגדר                מבחן מלא למעט תרגילי חובה שיש לבצע  

    מכשירים לפי תקנה 191:                     באוויר (הקטנת מהירות, הזדקרויות,                                                                            מצבים מוזרים - ברב מנועי כשאחד ממנועיו                                                                  אינו פועל). מבחן מלא.             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. מבחן לקבלת הגדר הדרכת                   עד 50% מזמן המבחן לפי שיקול דעתו של          מכשירים:                                           בוחן.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- צבירת ניסיון - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. לחידוש זכויות הגדר מכשירים:              50% מהניסיון הנדרש לפי תקנה 191(א')(2) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. לקבלת רישיון טייס מסחרי עם               5 שעות זמן מכשירים מתוך 10ש', מתוך לפי      הגדר אווירון:                                        תקנה 108 ב(3).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. לשמירת זכויות טייסי תובלה                 50% מהניסיון הנדרש לפי תקנה 133(5)  

    בנתיבי אוויר עם הגדר אווירון

    קבוצה ב":

bottom of page