top of page

כללי - דרישות להגדר מכשירים

הדרכה: אימונים מעשיים להגדר מכשירים,  הכוללת 40 ש' הדרכת מכשירים זוגית הן בטיסה והן במדמה טייס מורשה זה. מתוך מחצית זמן זה,  יש להוכיח שלפחות 10 שעות הדרכה זוגית בוצעו בששת החדשים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת ההגדר.

-----------------------------------------------------------------------------------------

מטרה: תוכנית אימונים מפורטת הכוללת את כל הנושאים החיוניים הנדרשים עפ"י התקנות,  לטייסים בעלי רישיון טייס פרטי ו/או מסחרי. בנוסף הסילבוס בא להקנות ולבסס אחידות בהדרכת התרגילים בכל בתי הספר להוראת טייס, אשר עמדו בכל התנאים לקבלת אישור מרת"א.

-----------------------------------------------------------------------------------------

שיטה: תוכנית מעשית זו תוכל להתבצע אך ורק במסגרת בית ספר להוראת טייס,  אשר כאמור קיבל אישור לכך בכתב מאגף רישוי מרת"א. ביה"ס יצטרך להוכיח שיש לו לפחות שני מטוסים זהים להדרכת מכשירים,  אשר עומדים בדרישות מכשירים וציוד כפי שיפורט בהמשך. בעלי רישיון טיס פרטי יוכיחו 125 שעות זמן טיסה באווירון מנועי ומהן לפחות 50 שעות טיסת נווט כטייס מפקד, כאשר בכל טיסה בוצעה נחיתה בשדה המרוחק לפחות 50 ק"מ משדה התעופה שממנו המריא.

האימון המעשי יתבצע בשלושה שלבים:

שלב א׳ טיסת מכשירים בסיסית: שלב זה יכלול את כל תרגילי הטיסה הנדרשים

בטיסה לפי מכשירים-בלוח מלא ובלוח מוגבל, בחלקו הגדול באווירון, ובחלקו במאמן טיסה FTD , או PCFTD.

-----------------------------------------------------------------------------------------

שלב ב' טיסת מכשירים תוך שימוש בעזרי הרדיו השונים: בשלב זה ילמד החניך לטוס טיסת מכשירים תוך שימוש בעזרי הרדיו לנווט לצורכי נווט ב IFR וכן לצורכי הנמכות שונות בתנאי IMC , חישובי סחיפה ותיקון לרוח, שימוש בחוק 1/60, גם בלוח לא וגם בלוח מוגבל. שלב זה יבוצע אך ורק כמדמה FTD,  או ב PCFTD.

-----------------------------------------------------------------------------------------

שלב ג׳ הנמכות שונות ונווט IFR בנתיב: בשלב זה ילמד החניך להכין ניווט IFR  בנתיבים, ולבצע הנמכות שונות בלוח מלא ובלוח מוגבל, כולל נוהל קשר רגיל וכן נוהל אבדן קשר, ותהליכי חירום שונים. שלב זה יבוצע ברובו במדמה (FTD או PCFTD), הכל עפ"י האישור של רת".א. מח׳ רישוי, לאותו סוג מאמן/מדמה טיס, שאושר לאותו בית-ספר להוראת טייס. חלק קטן בשלב זה יבוצע באווירון,  לשם הכנה למבחן המעשי.

מדמה אלבטרוס-ליינס ברישוי רת"א ללימוד, מבחן, וחידוש הגדר מכשירים.

bottom of page