top of page

 

 מהו תהליך הוצאת רישיון טיס פרטי?

 

תהליך להוצאת רישיון טיס פרטי

  1. להוציא רישיון מתלמד

  2. לבצע מבחני ידע בנושאים: חוקה, מטאורולוגיה, נווטות, ידע טכני כללי, הכרת מטוס(ספר פתוח), הכרת מטוס(ספר סגור), גורמי אנוש. אופן הרישום למבחנים מפורסם .

  3. הנושאים מפורטים בסילבוס .

  4. להוציא רישיון RT  המבחנים מבוצעים במשרד התקשורת.

דרישות הניסיון המזעריות

  1. לאווירון קבוצה א': לבצע קורס מעשי בטיסה בבית ספר להוראת טיס הכולל 40 שעות טיסה לפחות, או בהדרכה אישית הכולל 50 שעות טיסה לפחות, ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות, בהתאם לתקנה 89(א) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.

  2. לאז"מ: לבצע קורס מעשי בטיסה בבית ספר להוראת טיס או בהדרכה אישית על אז"מ הכולל 32 שעות טיסה לפחות, ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם  לתקנה 89(ב) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.

  3. להליקופטר: 40 שעות טיסה. ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם  לתקנה 91 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.

  4. לג'יירופלן: 40 שעות טיסה. ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכנית הדרכה מאושרת ובהתאם לתקנה 92 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.

  5. לבלון מאוייש: 10 שעות טיסה בבלון ההדרכה תתבצע בהתאם לתוכניות ההדרכה מאושרות ובהתאם לתקנה 94 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981.

  6. לבצע מבחן מעשי בטיסה על ידי בוחן רת"א.

הדפסה 

bottom of page